www.expressrent.fi 
Yritys
Autot
Hinnastot
Yhteystiedot
Varaa auto
Edellinen

Henkilöautot
Pakettiautot
Vuokrausehdot
Vuokrausehdot

 

1. Ajokortti.
Vuokralleottajalla eli asiakkaalla on oltava voimassa oleva vähintään vuoden vanha ajokortti.

2. Vuokra.
Vuokran suuruus määräytyy kulloinkin voimassa olevan erillisen hinnaston mukaan. Asiakas maksaa auton vuokratessaan arvioidun vuokran ennakolta, kuitenkin vähintään hinnastossa mainitun vähimmäisvuokraennakon. Vuokran lopullinen määrä lasketaan auton palauttamisen yhteydessä ja suoritetaan käteisellä tai vuokralleantajan hyväksymällä luottokortilla, ottaen samalla huomioon jo maksettu vuokraennakko. Käytettäessä luottokorttia vuokran maksamiseen on vuokralleantajalla oikeus määrittää luoton enimmäismäärä. Polttoaine ei sisälly vuokran määrään. Autoa luovutettaessa ja palautettaessa polttoainesäiliö täytetään.

3. Korjaukset.
Tarpeelliset korjaukset sekä kunnossapito ja huoltotyöt on tehtävä mikäli mahdollista vuokralleantajan ja vuokralleottajan sopimassa paikassa. Sanotuista toimenpiteistä vuokralleantaja maksaa asiakkaalle korvauksen hyväksyttävää kuittia vastaan, josta on euromäärän lisäksi ilmettävä työn laatu, auton rekisterinumero , kilometrimittarin lukema ja päivämäärä. Maksun edellytyksenä on kuitenkin, ettei asiakas ole itse tehdyistä toimenpiteistä, vian syntyminen, laatu tms. huomioon ottaen, tämän sopimuksen mukaan vastuussa. Jos korjausten sekä kunnossapito- että huoltotäiden kokonaiskustannukset ylittävät vuokra-aikana 17 euroa, on asiakkaan otettava yhteys vuokralleantajaan ennen työn suorittamista.

4. Auton kunto.
Asiakkaan on palautettava auto samassa kunnossa, jossa se oli sitä vuokrattaessa normaalia kulumista ja pesua lukuunottamatta. Ellei auto palauttamisen yhteydessä ole sanotussa kunnossa – tähän luettuna auton normaalia suurempi likaantuminen sisäpuolelta – on asiakkaan korvattava auton saattaminen vuokraushetken kuntoon. Erikseen todetaan, että asiakas on velvollinen korvaamaan kadonneet auton varusteet ja tarvikkeet, samoin kuin tuulilasin, lyhtyjen lasien ja renkaiden rikkoutumisen ja vahingoittumisen.

5. Vahinkovastuu.
Asiakkaan on lisäksi korvatta vuokralleantajalle sellaiset autolle sattuneet vahingot, jotka ovat osaltaan aiheutuneet kuljettajan huolimattomuudesta, laiminlyönnistä, luvattomasta tai tämän sopimuksen vastaisesta ajosta, tai päihdyttävien tms. aineiden käytöstä.

6. Seisonta-aikamaksu.
Asiakkaan syyksi luettavan vahingon yms. ollessa kyseessä on hänen suoritettava vuokralleantajalle muun korvauksen ohessa seisonta-aikamaksu, jonka suuruus on vuokrasopimuksen 1-6 vrk:n pituista vuokrausta koskeva vuorokausivuokra, kuitenkin korkeintaan 21 vrk. ajalta.

7. Vastuun rajoittaminen (asiakas).
Asiakkaalla on mahdollisuus rajoittaa edellä sanottua omavastuuta ja seisonta-ajalta suoritettavaa korvausta maksamalla vuokrasopimusta tehtäessä erillisen sitä koskevan maksun, mistä on tehtävä merkintä sopimukseen. Tämä toimenpide ei maksusta huolimatta koske tapauksia, joissa vahinko on aiheutunut asiakkaan tahallisesta tai törkeän huolimattomasta menettelystä, päihdyttävien tms. aineiden käytöstä, hurjastelusta tai auton muusta ilmeisestä väärinkäytöstä.

8. Liikennevahingot.
Liikenne tms. onnettomuuden sattuessa asiakkaan tulee kutsua paikalle poliisi tapauksen tutkimiseksi ja selvittämiseksi. Vuokraamalleen tai muulle autolle tai omaisuudelle aiheutuneesta vahingosta on asiakkaan heti täytettävä vahinkoilmoitus ja jätettävä se vuokralleantajalle autoa palautettaessa siitä riippumatta onko hän suorittanut kohdassa 7. mainitun maksun. Kaikista ilmeisesti yli 50 euron suuruisista vahingoista on asiakkaan välittömästi ilmoitettava vuokralleantajalle. Asiakas on vastuussa myös toiselle henkilölle tai toisen henkilön omaisuudelle aiheuttamistaan vahingoista.

9. Huolenpito ja käyttö.
Asiakkaan on huolehdittava hyvin vuokraamastaan autosta. Asiakas sitoutuu olemaan käyttämättä autoa harjoitus- tai kilpa-ajoon, hinaukseen, vastikkeelliseen henkilöiden tai tavaroiden kuljetukseen samoin kuin olemaan vuokraamatta tai lainaamatta autoa toiselle, ellei näistä seikoista olla erikseen sovittu ja tehty merkintää vuokrasopimukseen. Jos asiakas ei noudata edellä olevia tämän kohdan määräyksiä, on hän vastuussa mahdollisesti syntyvistä vahingoista, vaikka hän olisikin maksanut edellä 7. kohdassa mainitun omavastuuta ja seisonta-ajalta suoritettavaa korvausta rajoittavan maksun. Asiakas saa luovuttaa auton toisen ajettavaksi vain sillä edellytyksellä, että vuokralleantaja hyväksyy tämän sekä että ao. henkilö täyttää edellä kohdassa 1. mainitut edellytykset. Sopimuksen ao. kohta on myöskin täytettävä. Muulloin asiakkaan on aina oltava itse autossa mukana. Asiakas vastaa aina kaikista vuokrasopimuksen täyttämiseen ja auton käyttöön liittyvistä seikoista – vahingonkorvaus- velvollisuus niihin luettuna – samalla tavoin kuin hän itse olisi ajanut autoa.

10. Käyttöalue.
Auton viemiseen Suomen rajojen ulkopuolelle tarvitaan vuokralleantajan etukäteen antama kirjallinen suostumus.

11. Matkamittari.
Auton matkamittari on sinetöity. Mikäli matkamittariin tai siihen liittyviin osiin tulee vika, on asiakkaan ilmoitettava siitä välittömästi vuokralleantajalle. Jos sinetöinti on rikottu autoa palautettaessa, asiakas on velvollinen maksamaan vuokralleantajan arvioiman ajomatkan mukaan, joka on vähintään 300km/päivä. Sinetöinnin rikkominen aiheuttaa myös rikosoikeudellisen vastuun

12. Sakot ym.
Asiakas vastaa vuokratun auton käytöstä johtuvista sakoista ja pysäköintivirhemaksuista.

13. Palautus.
Asiakkaan on palautettava auto vuokra-ajan päättymiseen mennessä samaan paikkaan, josta hän on saanut auton haltuunsa, ellei toisin sovita. Palautuksen viivästyessä on asiakkaan vuokran maksamisen lisäksi korvattava kaikki vahinko, joka vuokralleantajalle viivästyksen johdosta saattaa syntyä.

14. Sopimuksen purkaminen.
Vuokralleantaja on oikeutettu purkamaan vuokrasopimuksen vuokra-ajan kuluessa heti, jos asiakas rikkoo tai ilmeisesti tulisi rikkomaan tämän sopimuksen ehtoja vastaan tai osoittautuu kykenemättömäksi auton kunnolliseen ajoon tai käsittelyyn. Vuokralleantajalla on sama purkuoikeus, mikäli asiakas on sopimusta tehtäessä antanut vääriä tietoja.

15. Vapautus vastuusta (vuokralleantaja).
Vuokralleantaja on vapaa kaikesta vastuusta, mikäli vuokralleantaja ei siitä riippumattomista syistä johtuen voi pitää autoa asiakkaan käytössä. Mainittuja syitä ovat ylivoimaiseksi esteeksi ja liikavaikeudeksi normaalisti katsottavien seikkojen ohella haitallinen kulkutauti, lakko, saarto, työsulku tai muu niihin verrattava vuokralleantajan velvollisuuksia olennaisesti estävä työtaistelutoimenpide sekä epänormaali ennakolta aavistamaton vuokralleantajan estettäväksi kohtuullisilla kustannuksilla mahdoton tapahtuma. Vuokralleantaja ei myöskään vastaa vuokraukseen tavalla tai toisella liittyen asiakkaalle aiheutuneista välillisistä vahingoista.

16. Viivästyskorko.
Viivästyskorkoa veloitetaan voimassa olevan korkolain mukaan.

17. Sopimusristiriidat.
Tähän vuokrasopimukseen liittyvät riidat ratkaistaan Espoon käräjäoikeudessa tai jossakin muussa vuokralleantajan osoittamassa alioikeudessa. Vuokraajan ollessa yksityinen kuluttaja riidat ratkaistaan vuokraajan kotipaikan alioikeudessa.

18.
Vuokraamolla on oikeus olla luovuttamatta ajoneuvoa tai purkaa sopimus jos ilmenee, että asiakas ei vuokranantajan arvion mukaan kykene käsittelemään autoa asianmukaisesti. Vuokranantaja varaa itselleen oikeuden päättää voidaanko vakuutuksen omavastuuosuutta pienentää. Asiakas on vastuussa omavastuusta riippumatta seuraavista syistä aiheutuneista vahingoista: ylikuormaus, ajaminen auton ulkomitat huomioiden liian ahtaissa paikoissa, ajaminen teiden ulkopuolella tai alueilla joita ei ole tarkoitettu autolla ajamiseen, ajaminen jään päällä tai veden peittämällä tiellä tai muulla alueella. Mikäli asiakas aiheuttaa vaurioita toiseen autoon on vuokraamolla oikeus laskuttaa asiakasta korjauskustannusten mukaan korvausvastuun ylärajaan asti riippumatta siitä korvaako vuokraamon ajoneuvon liikennevakuutus vaurion. Vuokraamolla ei ole velvoitetta korjauttaa ajoneuvolle sattuneita vaurioita laskuttaakseen asiakasta aiheutetuista vahingoista.

     Expressrent  |   Puh: 0500 444161  |   Puh2/Gsm: 0500 444161  |   Osoite: Postipuuntie 1, 02650 Espoo (Leppävaara)  |   S-posti: info(at)expressrent.fi